Who came first?
Topic: Writers

George Gordon Byron

John Milton